Adatkezelési nyilatkozat

1.       Az adatkezelési tájékoztató célja

1.1 Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Hajabács Attila e.v. (Székhely: 1045 Budapest, Rózsa utca 1 7/42, Adószám: 55710424-1-51) (továbbiakban “Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és tájékoztassa az érintetteket az adataik kezelésének módjáról, céljáról és jogalapjáról.

2.       Adatkezelő adatai

Név: Hajabács Attila egyéni vállalkozó (továbbiakban: adatkezelő)
Adószám: 55710424-1-51
Székhely: 1045, Budapest, Rózsa utca 1 7/42
Telefonszám: +36308777450
Email cím: hajabacs.attila@attisblog.hu
Honlap: https://www.attisblog.hu

3.       Adatfeldolgozók adatai

3.1 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Csak a lentebb ismertetett megbízott adatfeldolgozóinknak van adat továbbítva.

3.2 Megbízott adatfeldolgozóink:

KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága;
Adószám: 13421739-2-41
Email: info@szamlazz.hu

Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Adószám: 23495919-2-41
EU-s közösségi adószám: HU23495919
Email: info@mhosting.hu

UAB “MailerLite”
J. Basanavičiaus 15,
LT-03108 Vilnius
Lithuania

4.       A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama, jogalapja és adattovábbítása

4.1 Adatkezelések az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan

A) Ingyenesen letölthető anyagokra való feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja:
– érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: e-mail-cím, keresztnév

Az adatkezelés célja: a tanagyag/tréning kézbesítése, hozzáférési jog megadása.

Adattovábbítás:
– UAB MailerLite részére, célja az ingyenesen letölthető anyag hozzáférési adatainak elküldése e-mailben.

Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás.

Az adatok törlésének határideje:
Az online tananyag letöltését követő 30 nap.

Lehetséges negatív következmények az adatközlés hiánya esetén:
Az ingyenes tananyag letöltésének, vagy az online tréningen való részvétel ellehetetlenülése.

B) Hírlevél / DM levél feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja:
– érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: e-mail-cím, keresztnév

Az adatkezelés célja: digitális anyagok, letöltések, ajánlatok küldése, céges hírek kommunikációja.

Adattovábbítás:
– UAB MailerLite részére, célja az adatkezelés céljának e-mailben történő teljesítése.

Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás.

Az adatok törlésének határideje:
Az adatok az érintetti hozzájárulás visszavonásig nem kerülnek törlésre.

Lehetséges negatív következmények az adatközlés hiánya esetén:
A digitális anyagok, letöltések, általános és speciális ajánlatok és céges hírek kommunikációjának ellehetetlenülése.

C) Vélemények kérése és publikálása

Az adatkezelés jogalapja:
– érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: teljes név, fénykép, vélemény (szöveg, kép, hang vagy videó formájában)

Az adatkezelés célja: a vállalkozás minőségének javítása, minőségibb termékek/ szolgáltatások elkészítése és a vélemények nyilvánosságra hozása, hitelesség növelés

Adattovábbítás:
– UAB MailerLite részére, kizárólag EDM-ben való felhasználás esetén.
– Ezek az adatok kikerülhetnek a weboldalra, vagy az adatkezelő által üzemeltetett Facebook oldalra vagy csoportokba.

Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás.

Az adatok törlésének határideje:
Az adatok az érintetti hozzájárulás visszavonásig nem kerülnek törlésre.

Lehetséges negatív következmények az adatközlés hiánya esetén:
A név, fénykép és vélemény nem kötelezően megadandó információk. Ezek a vállalkozás számára értékes adatok, de megadásuknak hiánya semmilyen negatív következménnyel nem jár az érintettre.

4.2 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor.

4.3 A weboldal (online rendszer) működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a weboldal sütiket használ, melyekről további információk a sütik kezelése oldalon található.

4.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5 A https://www.attisblog.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a Magyar Hosting (info@mhosting.hu) tárhelyszolgáltatót veszi igénybe.

5.       Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

5.1 A tájékoztatás joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Ennek részletei jelen adatvédelmi tájékoztató 3. pontjában találhatók.
Jelen tájékoztató mellett az alábbi elérhetőségen kérhet további információt:
hello@attisblog.hu

5.2 A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Folyamatban lévő adatkezelés esetén az érintett hozzáférést kérhet az alábbiakhoz:

 • A rá vonatkozó személyes adatok;
 • az adatkezelés célja(i);
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 • az adatok tárolásának időtartama;
 • a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 • a kezelt adatok forrása;
 • profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának
  részletei, gyakorlati hatásai;
 • a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

Az igényelt adatok kiadásának határideje az igénylés idejétől számított 30 nap.
Igényét itt tudja leadni: hello@attisblog.hu

5.3 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Igényét itt tudja leadni: hello@attisblog.hu

5.4 A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje azzal a kitétellel, hogy az adatkezelő nem töröl olyan adatot, mely a jogi kötelezettsége teljesítéséhez, illetőleg a jogai érvényesítéséhez szükséges.
Igényét itt tudja leadni: hello@attisblog.hu

5.5 Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Igényét itt tudja leadni: hello@attisblog.hu

5.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Igényét itt tudja leadni: hello@attisblog.hu

5.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatót kibocsátó adatkezelő, az adatokat másik adatkezelőnek akadályoztatás nélkül továbbítsa.

Az adatkezelő az adathordozás igénylését követően az igényt a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.
Igényét itt tudja leadni: hello@attisblog.hu

5.8 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett joga, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közhatalmi jogosítvány vagy jogos érdek érvényesítése jogalapján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.9 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1045 Budapest, Rózsa utca 1 7/42
Email: hello@attisblog.hu

5.10 Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.

5.11 Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett
jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat.

Felügyeleti Hatóság elérhetősége:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5.12 Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló
tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) 10.000.-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt
terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

6.       Adatbiztonság, tárolás

6.1 Csak olyan adatfeldolgozók kerülnek megbízásra, akiknek szabályszerű folyamataik vannak a személyes adatok kezelésére és tárolására. Azok az adatok, amik nem a megbízott adatfeldolgozók rendszereiben vannak tárolva, azokat számítógépen tárolja az adatkezelő. Papír formában nincs személyes adat tárolva.

6.2 Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
A személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, így titoktartási kötelezettséget ír elő. Csak azok férhetnek hozzá az adatokhoz, akiknek feltétlen szükségük van erre a munkájuk elvégzéséhez.
Az informatikai rendszereket tűzfallal, vírusvédelemmel és ahol szükségszerű, titkosítással látta el az információtárolás kellő biztonságának fenntartása érdekében. Biztosítja továbbá az adatok és az azokat hordozó eszközök megfelelő fizikai védelmét és elzárását is.

7.       Vélemény írása és adatkezelés a Facebook oldalon

7.1 Az egyes termékekkel, szolgáltatásokkal, bejegyzésekkel kapcsolatos vélemények írásához, elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a felhasználónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia, de megteheti a saját Facebook profiljával is. A név, az e-mail cím és a termékkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja. A közzététel számára megadott név és e-mailcím valódiságáért, Facebook profiljáért az üzemeltető nem felelős.

7.2 A vállalkozás a termékei, szolgáltatásai megismertetésére, népszerűsítésre és egyéb tartalmak közlése céljából Facebook oldalt és csoporto(ka)t tart fent, mint üzemeltető.
Az itt benyújtott panaszok nem minősülnek hivatalos panaszként.
Az itt történő, látogatók által közzétett személyes adatokat az oldal és csoport(ok) üzemeltetői nem kezelik.
A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei vonatkoznak.
Jogellenes vagy sértő tartalom publikálása esetén az üzemeltetők előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti a hozzászólását, bejegyzését.
Az üzemeltetők, adminisztrátorok nem felelnek a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Továbbá nem felelnek a Facebook működéséből adódó hibákért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémákért.

8.     Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

9.       Záró rendelkezések

8.1 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó (érintett) a szolgáltatások használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

8.2 A vállalkozás által működtetett weboldalon történő vásárlás szerződésnek minősül,
figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Weboldalon történő vásárlás esetén az adatkezelés
jogcíme a szerződés.

8.3 Hajabács Attila, egyéni vállalkozó birtokolja a weboldalon és a Facebook oldalon és csoportokban látható információkat. Így ezeknek tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos az itt lévő információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése, másolása. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

8.4 Aki az oldalainkon regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a fent leírt módon kezeljük.

Adatvédelmi nyilatkozat hatályos: 2020. Augusztus 22. napjától visszavonásig